Теоретична частина. Застосування експертних оцінок є, мабуть, єдиним методом

Застосування експертних оцінок є, мабуть, єдиним методом, що дозволяє оцінювати ступінь ризику різних видів виробничо-збутової і фінансової діяльності підприємств в умовах дефіциту інформації. Оцінка виконується на основі суб’єктивних думок експертів – фахівців у конкретній галузі діяльності.

Оцінювання виконується поетапно:

1) ранжирування – виділення оціночних критеріїв та їх ранжирування щодо конкретної інформації;

2) зважування – визначення вагових характеристик оціночних критеріїв для кожного з можливих ділових партнерів;

3) комплексна оцінка ділових партнерів з урахуванням рангів і вагових характеристик оціночних критеріїв і прийняття рішень.

Залежно від специфіки експертного оцінювання, об'єкта дослідження і використаної методики обробки експертних даних оцінки експертів можуть мати різну шкалу вимірювання: від Теоретична частина. Застосування експертних оцінок є, мабуть, єдиним методом 0 до 1 (ймовірність появи ризику чи виникнення певного виду втрат); від 0 до 10 (дольове вираження ступеня ризику); від 0 до 100 (відсоткове вираження ступеня ризику) та ін.

Для оцінки узгодженості експертів найчастіше використовують коефіцієнт конкордації, величина якого вказує на достовірність оцінок. Визначають такий коефіцієнт за формулою:

(9.1)

де – фактична дисперсія підсумкових (впорядкованих, ранжированих) оцінок, наданих експертами; – дисперсія підсумкових оцінок за умови, що думки експертів повністю збігаються: аі – сумарна оцінка, отримана і-тим об’єктом; m – кількість досліджуваних об’єктів; n – кількість експертів.

При нульовому значення коефіцієнта конкордації зв’язок між оцінками різних експертів відсутній, тобто відсутня узгодженість думок. При максимальному значенні коефіцієнта думки експертів повністю узгоджуються.

Перевірка Теоретична частина. Застосування експертних оцінок є, мабуть, єдиним методом істотності коефіцієнта конкордації здійснюється за допомогою розподілу χ2 з (m – 1) числом ступенів свободи. Статистична характеристика розраховується за формулою

(9.2)

і порівнюється з табличним значенням при заданій величині ймовірності (див. таблицю 9.1).

Для спрощення прийнято вважати думки експертів узгодженими за W > 0,5 і добре узгодженими, якщо W > 0,7.

Таблиця 9.1


documentaulsgmj.html
documentaulsnwr.html
documentaulsvgz.html
documentaultcrh.html
documentaultkbp.html
Документ Теоретична частина. Застосування експертних оцінок є, мабуть, єдиним методом